BAN GIÁM KHẢO

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Ảnh đẹp Lào Cai” năm 2022
 
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
CUỘC THI SÁNG TÁC ẢNH NGHỆ THUẬT “ẢNH ĐẸP LÀO CAI” NĂM 2022
 
Căn cứ Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về việc phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Lào Cai;
Căn cứ Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai;
Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-SVHTT ngày 27/5/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về thành lập Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Ảnh đẹp Lào Cai” năm 2022;
Sau khi trao đổi thống nhất với các cơ quan, đơn vị có liên quan; Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Ảnh đẹp Lào Cai” năm 2022 gồm các ông (bà) có tên sau:
I. Ban Giám khảo
1. Mời ông Nguyễn Xuân Chính, Phó trưởng phòng Sáng tác và Triển lãm thuộc Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam – Trưởng Ban;
2. Mời ông Bùi Hỏa Tiễn, Nghệ sĩ nhiếp ảnh thuộc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam – Thành viên;
3. Mời ông Bùi Quốc Kỳ, Nghệ sĩ nhiếp ảnh thuộc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam – Thành viên;
4. Mời ông Phạm Gia Chiến, Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Lào Cai, Trưởng phòng Tham Mưu tổng hợp Công an tỉnh Lào Cai – Thành viên;
5. Mời ông Nguyễn Huy Thức, Nghệ sỹ nhiếp ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh – Thành viên.
 
II. Tổ thư ký
 
1. Mời bà: Nguyễn Thu Trang, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam – Tổ trưởng. 
2. Bà Bùi Thị Giang, Phó Trưởng phòng Tư vấn truyền thông, Bảo tàng tỉnh –Thành viên.
 
Điều 2. Ban Giám khảo và Tổ thư ký Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Ảnh đẹp Lào Cai năm 2022” có nhiệm vụ tổng hợp, chấm tác phẩm tham gia Cuộc thi đảm bảo trung thực, chính xác, công bằng và khách quan.
Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Giám khảo và Tổ Thư ký do Trưởng Ban phân công. Ban Giám khảo và Tổ Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Văn hoá và Thể thao; Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Ảnh đẹp Lào Cai năm 2022”; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.